Forskning och Medicin

Mer samverkan och bättre samordning

Mer samverkan mellan olika huvudmän, bättre samordning av
resurser och ökat samarbete över ämnesgränserna. Tre centrala mål för ämnesrådet att sikta mot, säger Peter Lönnroth, ny ordförande för ämnesrådet för medicin och hälsa. Strategiarbetet pågår för fullt.
Peter Lönnroth
Ämnesrådets nya uppdrag — att täcka både medicin och hälsa — är inte helt lätt att definiera. Redan för några år sedan fanns idéer om att göra om ämnesrådet till ett hälsoforskningsråd som skulle omfatta även teknik och samhälle. Riktigt så blir det nu inte. Från politiskt håll har man hållit fram nyttoaspekten med forskning, att den ska leda till innovationer och kommersialisering. Och förvisso är det viktigt med det translationella perspektivet, säger Peter Lönnroth, att upptäckter snabbt kan komma patienten och samhället till godo.

— Men det räcker inte att forskningen är translationell, den måste också vara cross sektionell, alltså tvärvetenskaplig. Vi måste samarbeta med forskare inom andra vetenskapsgrenar. Det behövs mer kunskap om t ex hur nya resultat kan implementeras i vården och vilken ekonomisk nytta det kan innebära.

Det här är frågor som är föremål för diskussion, både bland ordförandena för de olika ämnesråden och i styrelsen för Vetenskapsrådet. Strategier dras upp för hur man ska arbeta både på kort och lite längre sikt för att uppfylla det nya uppdraget.

Peter Lönnroth har flera års tidigare erfarenheter från arbete som ledamot av ämnesrådet. Han har också varit ordförande för ett par beredningsgrupper. I det gamla ämnesrådet skulle ordföranden rekryteras externt, men alltså inte i det nya. Vad gäller ämnesrådets organisation tycks det inte vara aktuellt att ändra antalet beredningsgrupper. Men nytt är att ämnesrådets ledamöter inte längre ingår i beredningsgrupperna och att ämnesrådet ska kunna väga de olika gruppernas förslag mot varandra, och därmed göra vissa omprioriteringar, innan det går till beslut.

"Forskningsadministrativ byråkrat"


Under 20 år ägnade Peter Lönnroth sin forskning åt fettcells- och muskelmetabolism
och klinisk mikrodialys. Han är idag adjungerad professor i endokrinologi vid Göteborgs universitet och har fortfarande kvar en liten fot i forskningen, men det är svårt att få tiden att räcka till. Sedan några år tillbaka är han "forskningsadministrativ byråkrat", vilket innebär medicinsk rådgivare till sjukvårdsdirektören i Västra Götalandsregionen och att han administrerar det regionala FoU-arbetet.

Ett par frågor ligger Peter Lönnroth särskilt varmt om hjärtat. Det gäller dels att stärka varumärket svensk forskning inom medicin och hälsa, dels att lyfta klinisk forskning. Han anser att det för visso är den bästa forskningen som ska stödjas, men att till dagens kriterier om volym och bibliometriska parametrar också behövs en diskussion om hur man ska värdera samhällsnyttan med medicinsk forskning och lägga in det som ett kriterium. Alla vet, säger han, att tiden från nya rön till eventuell användning ofta är lång och att det därför är svårt att förutsäga vilken nytta de kommer att ha.

Ett problem är att kunna genomföra större kliniska studier, som innebär mycket höga kostnader, ofta många miljoner. Peter Lönnroth håller med om att det borde finnas en särskild offentligfinansierad pott för sådana studier på nationell nivå.

Bli effektivare
För att stärka klinisk forskning behövs en gemensam handlingsplan för de sammanlagda forskningsresurserna vid universitetssjukhusen inom ramen för samverkansavtal, bl a ALF-avtalen.

— Det handlar inte bara om mer pengar till klinisk forskning utan i hög grad hur man kan samordna de resurser som finns. Genom ökad samverkan kan man säkert använda de tillgångar som finns på ett effektivare sätt, säger Peter Lönnroth. När det gäller Vetenskapsrådets egna resurser finns olika idéer om vilka satsningar som ger bäst utdelning, men det är något som måste diskuteras vidare.

Författare:Ann-Marie Dock
Fotograf:Marie Ullnert

Kommentera:

Kontakta redaktören
Senast uppdaterad: 2010-06-17
Vetenskapsrådets webbplats

Forskning & Medicin är en tidning från Vetenskapsrådetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, ämnesrådet för medicin och hälsa i samarbete med de medicinska fakulteterna.